eyeKozmogonija Hermopola i Memfisa je tema trećeg članka o egipatskoj mitologiji.

Kozmogonija Hermopola – Božanski preci egipatskih bogova

Drevni egipatski grad Chemennu (Hermopol Veliki) čije ime na drevnom egipatskom označava brojku osam, bez svake je sumnje staro egipatsko kultno središte u kojem se spominju božanski preci svih egipatskih bogova.

Osam egipatskih bogova Chemennuna nikada nisu stekli ‘popularnost’ ‘Velikog pauta bogova koji su u Annuu’. No, ipak su božanstva iz Chemennuna odigrala značajnu ‘ulogu’ u razvoju drevne egipatske mitologije.

Tako imamo podjelu na osam drevnih predaka egipatskih bogova svrstanih u četiri skupine s po dva božanstva (muško + žensko): Nun i Nunet, Hehu i Hehut, Keku i Kekuet i Gerh i Gerhet.

Nun i Nunet pradavni su božanski par koji predstavljaju praiskonsku vodenu masu iz koje će nastati Svijet drevnih Egipćana, tako Nun simbolizira vodu i Nebo, a njegova družica Nunet simbolizira beskrajnu provaliju (ponor, bezdan).

nun
Nun

Drugi božanski par, Heh i Hehut, najvjerojatnije imaju neku vezu s drevnom egipatskom riječi ‘heh‘ koja označava neki beskrajan, beskonačan broj. Dakle, to je božanski par koji označava vječnost.

Trećem drevnom božanskom paru Keku i Kekuet, lakše je odrediti osobine pošto se uvijek na svim zapisima uz njihova imena nalazi slikovna hijeroglifska oznaka za noć pa ih tako slobodno možemo zvati božanstvima tame, ili tmine možda. No, drevni zapisi nam jasno poručuju ‘onaj koji diže svjetlost’ i ‘ona koja diže noć’. Na jednom još starijem zapisu ova dva božanstva poistovjećena su s još starijim božanstvima Ka i Kait, a koje su drevni Egipćani nazivali ‘djed svih bogova’ i ‘baka božanskog pauta’.

Četvrtom paru, Gerh i Gerhet, opet je nešto teže odrediti božanske osobine jer se oni u opet davno načinjenim zapisima potpuno miješaju s još starijim božanstvima poput Nii i Enit, Nenuu i Nenuuit, pa čak i Amun i Ament. No, riječ ‘gerh’ na drevnom egipatskom označava tamu, tminu, dakle, opet noć i opet božanstva tame.

Zanimljivo je što ovi drevni božanski preci egipatskih božanstava imaju svoje božanske družice/pratilje za razliku od kasnijih bogova poput Amuna i Ra koji doduše u početku imaju družice Ament i Ratet, ali one su kasnije potpuno nestale. Dakle, u početku žena kod drevnih Egipćana zauzima značajnu ulogu i mjesto pa tako i bogovi moraju imati božice, a kasnije opadanjem uloge žene u egipatskom društvu družice glavnim bogovima ne trebaju. No, Egipćani se izgleda ipak nisu mogli do kraja odreći uloga žena te im kasnije opet dodjeljuju i značajnije uloge u mitologiji.

Kozmogonija Memfisa – Bogovi Meneefer

ptah1
Ptah

Prema Memfiskoj kozmogoniji prastaro božanstvo koje je Stvoritelj, sada je Ptah – bog otac svih bogova, a time i samog Atuma. Boga Ptaha su drevni Egipćani u zapisima ponekad opisivali kao ‘božanskog zanatliju’ kojemu nije bilo premca među bogovima. Egipatska kozmogonija Mennefera (Memfis) u kojoj se spominje kult boga Ptaha, kult koji je mnogo stariji od povijesnog doba, navodi i da je bog Ptah bio značajan bog u gradu Menneferu mnogo prije nego je taj grad i postao prijestolnica ujedinjenog Egipta.

 

Ptah pripada krugu solarnih (sunčanih) božanstava i personifikacija je mladog izlazećeg Sunca, a i značenje hijeroglifa koji se nalaze u imenu njegovom o tome jasno govore. Korijen drevne egipatske riječi koja označava boga Ptaha je p t h (biti otvoren, onaj koji započinje nešto), ili jednostavno otvarač – dakle, Ptah je taj koji otvara, ili započinje dan. No, Ptah nikada nije plovio Sunčevom barkom u kojoj su se nalazili Amun, Ra i Khepera. Ptah ima svoju barku u kojoj on plovi sam u nekoliko obličja.

Najpoznatije obličje je obličje Ptah – Seker. Kako je Seker egipatski bog tame (stanovnik tame) tako sada lako možemo prepoznati drevni naum Egipćana koji su jednostavno spojili ‘božanskog zanatliju’ i ‘božanskog stanovnika’ zagrobnog svijeta. Dakle, imamo boga koji je zapravo božanski zanatlija i klesar svega što postoji pa u spoju sa Sekerom on oblikuje i tijela (mumije) u kojima će pokojnici dosegnuti vječnost.

Ponekad bi drevni Egipćani Mennefer nazivali i Het – Ka – Ptah (Kuća Ptahovog Ka), a veliki pogrebni kompleks nedaleko Memfisa nazvan je Saakara.

khnum
Khnum

Kao najvjerniji pomagač Ptaha pojavljuje se bog Khnum (kozmogonija Abua), bog koji je stvorio ljude i životinje na svom lončarskom kolu. Izgled Sekerove barke, ili kako su je drevni Egipćani nazivali ‘Hennu barka’, bio je slijedeći: na pramcu se nalazila glava neke vrste gazele ili divokoze, a ponekad glava bika, ili pak samo rogovi. Na sredini barke postavljen je zatvoreni sarkofag na kojem je sokol sa zaštitnički raširenim krilima. U sarkofagu je mrtvo tijelo Sunca – Auf.

Postoji još jedna veza Ptaha s još jednim drevnim božanstvom koje se naziva Tenen. Ptah, za razliku od Atuma, nije masturbirao, već je misao koja je nastala u njegovom srcu, a riječima koje je izgovorio Stvoritelj, postala stvarna i stvorila Svijet. Dakle, prema drevnim Egipćanima svaka izgovorena riječ ima svoju posljedicu i vrlo je moćna, tako Ptah stvara Svijet iz svog srca služeći se pri tome jezikom, ustima i zubima (upravo ti Ptahovi organi predstavljaju duge bogove kreatore i Stvoriteljeve pomagače). Dva boga, (ili božanska bića, dva pomagača Ptahova), su Hu (riječ) i Sia (božanska misao, znanje).

U slijedećem članku moći ćete pročitati nešto više o kozmogoniji Tebe i Elefantine.

Izvori:

Egipatska mitologija, Veronica Jons, MK Zagreb, 1985.
Egyptian religion – Ideas of the Future Life, E.A. Wallis Budge, DP New York 1969. (1904.)